...
ATEITIES MAISTAS ŠIANDIEN...

Pirkimo sąlygos

Scroll down for English

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo, probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJĖ

2.1. Išsirinkite prekes, įdėkite jas į krepšelį bei spauskite "Pirkti dabar".

2.2. Užsiregistruokite arba apsipirkite kaip svečias.

2.3. Užpildykite arba patvirtinkite savo kontaktinius duomenis.

2.4. Pasirinkite Jums priimtiną pristatymo bei apmokėjimo būdą.

2.5. Patikrinkite, ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi, ir patvirtinkite užsakymą.


3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. zoepasaulis.lt elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

3.3.1. Atsiskaitymas naudojantis paysera.com sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.


3.3.2. Atsiskaitymas naudojantis Stripe sistema

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Norint grąžinti zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, reikia žinoti:

4.1.1.Būtina informuoti mus el. paštu info@probioteka.lt (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.

4.1.2. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

4.1.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;

4.1.4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

4.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

4.2.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

4.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.


5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Mes garantuojame:

5.1.1. zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą.

5.1.2. Asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti.

5.1.3. Asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo.

5.1.4. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti, išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.


6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.


7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

7.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai zoepasaulis.lt elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu info@probioteka.lt.

7.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

7.6. Pirkėjas, naudodamasis zoepasaulis.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.


8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimu, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis zoepasaulis.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga "force majeure") ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo, probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

In English:

1. GENERAL PROVISIONS

 

These Purchase and Sale Rules (hereinafter the Rules) are a binding legal document for the parties defining the rights and obligations of the Buyer (hereinafter the Buyer) and the Seller (hereinafter the Seller), the conditions of purchase and payment for goods, delivery and return procedures, aspects related to the purchase and sale of goods in the zoepasaulis.lt e-shop.

 

The Seller reserves the right to change or supplement these Rules at any time.

 

All disputes shall be settled by negotiation. In case of failure to reach a mutual agreement, problematic issues are resolved in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

2. PURCHASE OF GOODS IN THE ELECTRONIC STORE

 

2.1. Select items, add them to the cart and click "Buy Now".

 

2.2. Sign up or shop as a guest.

 

2.3. Fill in or confirm your contact details.

 

2.4. Choose the delivery and payment method acceptable to you.

 

2.5. Check that the order and contact information are correct and confirm the order.

  

3. PRICES, TERMS AND METHODS OF PAYMENT OF GOODS

 

3.1. The prices of the goods are indicated in euros.

 

3.2. zoepasaulis.lt e-shop has the right to change the prices of products sold in the e-shop without notice.

 

3.3. The following payment methods are available:

 

3.3.1. Payment using the paysera.com system and the payment methods provided by the latter.

  

3.3.2. Payment using the Stripe system

 

4. RETURN OF GOODS

 

4.1. In order to return the goods purchased in the zoepasaulis.lt e-shop, you need to know:

 

4.1.1.It is necessary to inform us by e-mail. by e-mail info@probioteka.lt (indicate the order number, reasons for return and the list of goods to be returned) within 7 working days from the date of delivery of the goods.

 

4.1.2. When the reason for returning the product is of poor quality (eg damaged packaging, etc.) or you received a product other than the one you ordered, we undertake to selectively replace the product of the wrong quality with the product of the right quality or return the money paid for the product.

 

4.1.3. Goods of defective quality are replaced or returned in accordance with the "Rules for Return and Exchange of Items" approved in 2001. June 29 by the Order of the Minister of Economy No. 217 .;

 

4.1.4. Goods of appropriate quality shall be returned in accordance with the Minister of Economy of the Republic of Lithuania 2001. August 17 by order no. 258 approved in accordance with the procedure established in the Rules of Sale of Goods and Provision of Services when Contracts are Concluded by Means of Communication. In this case, the cost of returning the goods is paid by the buyer.

 

4.2. The following conditions must be met when returning the goods:

 

4.2.1. The returned product must be in the original neat packaging.

 

4.2.2. The product must be undamaged by the Buyer.

 

4.2.3. The product must not have lost its commercial appearance (undamaged labels, peeled off protective film, etc.) (this item does not apply in the event of the return of a defective product).

 

4.2.4. The returned product must be in the same configuration as received by the Buyer.

5. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

5.1. We guarantee:

 

5.1.1. security of personal data (name, surname, address, telephone number, e-mail address, etc.) provided by the Buyer in the zoepasaulis.lt e-shop.

 

5.1.2. Personal information will be used only for the purchase and sale of goods.

 

5.1.3. Personal information will not be passed on to third parties without your consent.

 

5.1.4. The personal information provided by you will be used only for the purchase and sale transaction, except for the cases regulated by the laws of the Republic of Lithuania.

  

6. CONCLUSION OF PURCHASE-SALE AGREEMENT

 

6.1. The buyer, in order to purchase the goods sold in the zoepasaulis.lt e-shop, must read the purchase terms and conditions;

 

6.2. Confirm that you have read the terms and conditions in the Payment Details section.

  

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER

 

7.1. The buyer has the right to buy goods in zoepasaulis.lt e-shops and undertakes to comply with these purchase and sale rules.

 

7.2. The buyer has the right to refuse the goods purchased in the zoepasaulis.lt e-shop (see Chapter 4).

 

7.3. The buyer undertakes not to pass on his login details to third parties. If the Buyer loses the login data, he must immediately inform the zoepasaulis.lt e-shop administration by e-mail. email info@probioteka.lt.

 

7.4. If the data provided in the registration form of the Buyer changes, he must update them immediately.

 

7.5. If the Buyer refuses to accept the goods during the delivery of the goods without important reasons, He must cover the costs of delivery of the goods.

 

7.6. By using the zoepasaulis.lt electronic store, the Buyer agrees with these purchase and sale rules and undertakes to comply with them.

8. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER

 

8.1. If the Buyer knowingly or unintentionally damages or attempts to damage the operation of the e-shop and / or violates its obligations, the Seller has the right to immediately and without notice restrict or suspend the Buyer's access to zoepasaulis.lt e-shop, in exceptional cases cancel the Buyer's registration.

 

8.2. In the event of circumstances beyond the control of the Seller (force majeure) and other important circumstances, the Seller may temporarily or permanently terminate the operation of the online store without notifying the Buyer in advance.

 

8.3. The Seller undertakes to create all conditions for the Buyer to properly use the services provided by the e-shop.

 

8.4. The Seller undertakes to deliver the goods ordered by the Buyer to the address specified by the Buyer under the conditions specified in these rules.

 

8.5. The Seller, unable to deliver the ordered goods to the Buyer due to important circumstances, undertakes to offer a similar or as similar a product as possible. If the Buyer refuses to accept a similar or most similar product, the Seller undertakes to return the money paid to the Buyer within 3 (three) working days, if the advance payment has been made.

  

9. RESPONSIBILITY

 

9.1. The buyer is fully responsible for the accuracy of the data provided in the registration form. If the Buyer provides inaccurate data in the registration form, the Seller is not responsible for the consequences.

 

9.2. The Buyer is responsible for the security of his login data and in case of transfer to third parties, the subsequent actions of third parties in the e-shop using the transferred data become the Buyer's responsibility.

 

9.3. The buyer is responsible for his actions performed using the e-shop.

 

9.4. If the Seller's e-shop contains links to the websites of other companies, institutions, organizations or persons, the Seller is not responsible for the information or activities performed there, does not supervise, control or represent those companies and persons. In the event of damage, the guilty party compensates the other party for the direct damage.

  

10. FINAL PROVISIONS

 

The Seller reserves the right to change or supplement these Rules at any time.

 

All disputes shall be settled by negotiation. In case of failure to reach a mutual agreement, problematic issues are resolved in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

  

  

Atnaujinta 2020-08-07

Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram